Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που

  • έχουν ως κύρια Δραστηριότητα ή ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα το λιανεμπόριο,
  • διατηρούν φυσικό κατάστημα,
  • η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά, και
  • έχουν μείωση Κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% το 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019

Σημειώνεται ότι για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Επιδοτούνται αιτήσεις με ελάχιστο, το ποσό των 1.500€ για αναβάθμιση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος και μέγιστο το ποσό των 5.000 για δημιουργία νέου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Διάρκεια υποβολών: από 22/02/2021 έως την 24/03/2021 ώρα 15:00

Διαβάστε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα εδώ και τη σχετική πρόσκληση εδώ