Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προβαίνει στην έκδοση πρόσκλησης  για την ενίσχυση υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων, πολύ Μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου.

Η ένταση ενίσχυσης κυμαίνεται από 75% έως 100% ανάλογα με την κατηγορία δαπάνης και ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να ανέρχεται έως 100.000€.

Ενδεικτικοί τομείς που ενισχύονται:

  • Αγροδιατροφή
  • Τουρισμός της εμπειρίας
  • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

 

Περίοδος υποβολής: από 23/02/2022 έως 15/04/2022

Διαβάστε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα εδώ και τη σχετική πρόσκληση εδώ