Επιδοτούμενο πρόγραμμα:

“Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης”στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Περίοδος υποβολής: από 18/2/2020 έως 30/4/2020

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ενότητα Επιδοτούμενα προγράμματα