Τα πάντα για τα 5 ενεργά Επιδοτούμενα Προγράμματα του 2023 για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό & την Πράσινη Παραγωγική Επένδυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)

Τα νέα αυτά επιδοτούμενα προγράμματα χωρίζονται σε δυο διαφορετικές δέσμες δράσεων. Η πρώτη αναφέρεται στην Πράσινη Μετάβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την ενίσχυση δράσεων εκσυγχρονισμού, κυκλικής οικονομίας και ενεργειακής αναβάθμισης. Η επιδότηση αυτών των δράσεων ξεκινά από 30.000€ και μπορεί να ανέλθει έως και τις 1.000.000€. Η δεύτερη δέσμη δράσεων αφορά στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ ενισχύοντας επενδύσεις, οι οποίες στοχεύουν στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση νέων σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών. Ο ενισχυόμενος προϋπολογισμός ξεκινά από 18.000 και μπορεί να αγγίξει έως και το 1.200.000€.

 

Τα 2 Επιδοτούμενα Προγράμματα για την Πράσινη Παραγωγική Επένδυση & τον Πράσινο Μετασχηματισμό ΜμΕ που πρέπει να γνωρίζεις

Η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που έχουν στόχο τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, την αξιοποίηση και την ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, και την αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων υπηρεσιών. Η δέσμη δράσεων Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ περιλαμβάνει τις δράσεις Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ και Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες και στις δύο δράσεις περιλαμβάνουν:

  • Κτιριακά, εγκαταστάσεις και εργασίες περιβάλλοντος χώρου,
  • Μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό
  • Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών/διαδικασιών,
  • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας/ ετικέτας/ Branding/ δαπάνες προβολής και εξωστρέφειας,
  • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις,
  • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες,
  • Μεταφορικά μέσα (υποχρεωτικά ηλεκτρικά),
  • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων.

Συνολικός Προϋπολογισμός της δέσμης δράσεων αγγίζει τα 700.000.000€.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00

 

Εικόνα του οφέλους της επιδότησης πράσινης παραγωγικής επένδυσης για επιχειρήσεις

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Η δράση στοχεύει στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους ενισχύοντας ενέργειες, οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Ο Ενισχυόμενος προϋπολογισμός μπορεί να ξεκινά από 30.000€ και δύναται να ανέλθει έως 200.000€. Ποσοστό ενίσχυσης: Έως 50%

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, αλλά και για το εάν ανήκετε στους δικαιούχους.

 

Εικόνα για επιχειρήσεις που θέλουν την επιδότηση του πράσινου μετασχηματισμού

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Το πρόγραμμα Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ στοχεύει στην ενίσχυση ενεργειών που να αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Ο Ενισχυόμενος προϋπολογισμός μπορεί να ξεκινά από 200.001€ έως και 1.000.000€. Το ποσοστό επιχορήγησης: έως 50%

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, αλλά και για το εάν ανήκετε στους δικαιούχους.

 

Τα 3 Επιδοτούμενα Προγράμματα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ που πρέπει να γνωρίζεις

Ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στοχεύει στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική δραστηριότητα ελληνικών επιχειρήσεων. Η δέσμη δράσεων περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές δράσεις. Το Βασικός Ψηφιακό Μετασχηματισμό, τον Προηγμένο Ψηφιακό Μετασχηματισμό και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Αιχμής. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού, παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση.

Συνολικός Προϋπολογισμός Δέσμης Δράσεων: 300.000.000 €.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: 23/02/2023 και ώρα 12:00

 

Εικόνα χρήσης ψηφιακού εξοπλισμού για δικαιούχους του προγράμματος βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» αποτελεί η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

Η Δράση ενθαρρύνει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που ουσιαστικά οδηγούν στη δημιουργία ανταγωνιστικής παραγωγής προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Προϋπολογισμός Δράσης: 90.000.000€. Ο Ενισχυόμενος προϋπολογισμός κάθε έργου ανέρχεται από 18.000€ έως 30.000€ με ποσοστό ενίσχυσης από 50% έως 60% ανάλογα με την Περιφέρεια.

Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Εικόνα δικαιούχων για την επιδότηση προηγμένου ψηφιακού μετασχηματισμού ΜμΕ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η Δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός  ΜμΕ» στοχεύει στην αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) Μεσαίας Ψηφιακής ωριμότητας, μέσω της αξιοποίησης προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών.

Η δράση 2 επιθυμεί να βελτιώσει τη θέση των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσει τη λειτουργική ευελιξία, να βελτιώσει την παραγωγική διαδικασία, και να αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός Δράσης: 150.000.000€. Ο Ενισχυόμενος προϋπολογισμός κάθε έργου ανέρχεται από 50.000€ έως 650.000€ με ποσοστό ενίσχυσης από 10% έως 50% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την Περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης.

Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Δείτε πως μπορείτε να συμμετάσχετε εδώ.

 

Εικόνα χρήσης της επιδότησης ψηφιακός μετασχηματισμός Αιχμής με εξελιγμένα συστήματα

Επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ: Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής

Η Δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» στοχεύει στην αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και στην κάλυψη αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά των επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός Δράσης: 60.000.000€. Ο Ενισχυόμενος προϋπολογισμός κάθε έργου ανέρχεται από 200.001€ έως 1.200.000€ με ποσοστό ενίσχυσης από 25% έως 60% ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης, την Περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης.  

Δείτε πως μπορείτε να συμμετάσχετε εδώ.

 

Στην planO2 εξειδικευόμαστε στην υποβολή και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων. Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα παραπάνω Επιδοτούμενα Προγράμματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Ένα άτομο από την ομάδα μας θα έρθει σύντομα σε επαφή μαζί σας.