Επιδοτούμενο πρόγραμμα:

«Ενίσχυση  πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τον  εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»

Περίοδος υποβολής: από  17/03/2020 έως  24/07/2020

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ενότητα Επιδοτούμενα προγράμματα