Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο αφορά σε υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και προτίθενται να εκσυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν ποιοτικά την παραγωγική τους διαδικασία αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους. Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% και η έναρξη υποβολών έχει καθοριστεί την 27-6-2018 και μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Δείτε την:

ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ