Προδημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την επιχορήγηση ΜΜΕ επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
  • Δικαιούχοι της δράσης είναι οι Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που έχουν ως κύρια Δραστηριότητα το λιανεμπόριο, διατηρούν φυσικό κατάστημα, η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά και έχουν μείωση Κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% το 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019.
  • Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
  • Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.
  • Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης.
Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.

Διαβάστε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα εδώ