«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000,00€.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 02/10/2020 και έως τις 26/10/2020 και ώρα 15:00

Πρόσκληση 

Προδημοσιεύτηκαν τα Προγράμματα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» για τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της Κρήτης και των Ιονίων Νήσων

Μετά την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώθηκαν νέες προδημοσιεύσεις για 3 επιπλέον περιφέρειες. Τα νέα προγράμματα αφορούν την «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 για τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της Κρήτης και των Ιονίων Νήσων. Παράλληλα, αναμένονται σύντομα να ανακοινωθούν αντίστοιχα προγράμματα και για άλλες περιφέρειες.

Πρόκειται όπως και στην περίπτωση της ΠΚΜ για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019. Τα καταβληθέντα κεφάλαια κίνησης που θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 ανά πρόγραμμα έχουν εξής:

 • Για το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης από 3.000 € και μέγιστο τα 40.000 €

            Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 13.10.20 και θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30.10.2020

 • Για το πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 4.000 € και μέγιστο τα 40.000 €

            Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 13.10.20 και θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 03.11.2020

 • Για το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από 3.000 € και μέγιστο τα 30.000 €

            Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 08.10.20 και θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31.10.2020

Νέα Ενίσχυση των Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία έως 50.000 ευρώ

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.
Επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019.
Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 € έως 50.000 €.
Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 150.000.000€.

Πρόσκληση 

Δημοσίευση δυο νέων προκηρύξεων του Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

Δημοσιεύτηκε η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών 30 Οκτωβρίου 2020.

Παράλληλα δημοσιεύτηκε και η 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών 30 Οκτωβρίου 2020.

«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων– κατά προτεραιότητα -των οκτώ (8) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
ii. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης
iii. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Το ποσοστό της χρηματοδότησης καλύπτει το 50% έως το 65% των επιλέξιμων δαπανών και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€.

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
3η Τροποποίηση

«Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Επιδότηση έως 70%  για έργα από 50.000€ έως 300.000€

Περίοδος υποβολής: από  12/12/2019 έως  31/03/2020

Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης είναι τα ακόλουθα:

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός: 20.000€ έως 300.000€

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 70%

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού έργου

Προϋπολογισμός Δράσης: 3.000.000€

Επιλεξιμότητα δαπανών: 05/12/2019

Περίοδος υποβολής επενδυτικών προτάσεων: από 12/12/2019 έως 31/03/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, οι οποίες θα λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α). Η υφιστάμενη επιχείρηση να διαθέτει εγκατάσταση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων»  στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Επιδότηση έως 70%  για έργα από 20.000€ έως 300.000€

Περίοδος υποβολής: από  19/12/2019 έως  14/04/2020

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ́ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης είναι τα ακόλουθα:

Η Δράση αφορά στη δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.

Προϋπολογισμός: 20.000€ έως 300.000€

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 70%

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού έργου

Προϋπολογισμός Δράσης: 2.500.000€

Επιλεξιμότητα δαπανών: 19/12/2019

Περίοδος υποβολής επενδυτικών προτάσεων: από 19/12/2019 έως 14/04/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, οι οποίες θα λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α), που θα εδρεύουν στην ΠΒΑ.

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Ενίσχυση  πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τον  εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»

Επιδότηση 70%  για έργα έως 50.000€ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: από  17/03/2020 έως  24/07/2020

Η Δράση ενισχύει πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και  προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις  καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την  εξωστρέφειά τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης είναι τα ακόλουθα:

Προϋπολογισμός: 10.000€ έως 50.000€

Ποσοστό επιχορήγησης: 70%

Διάρκεια υλοποίησης: 12 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού έργου

Προϋπολογισμός Δράσης: 2.500.000€

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης και εδρεύουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που ενισχύονται:

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
 • Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες δημιουργικού
 • Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση
 • Συστήματα αυτοματισμού
ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας»

Ενίσχυση έως 80% στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: από 30/04/2020 έως 31/07/2020

Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» ενισχύει έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης είναι τα ακόλουθα:

Προϋπολογισμός: 20.000€ έως 400.000€.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 80%

Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες από την εγκριτική απόφαση.

Προϋπολογισμός Δράσης

6.000.000€

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι είτε μία Επιχείρηση, είτε μία Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους, είτε συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε μία Επιχείρηση ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που ενισχύονται:

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες ενέργειας
 • Τεχνολογίες περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας
ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020.

Περίοδος υποβολής: από 05/3/2020 έως 06/5/2020

Η ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων».

Η Δράση ενισχύει έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην
Έρευνα και Ανάπτυξη.

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις 2017 & 2018.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25% έως 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ και δύναται να ανέλθει έως 250.000€

Ενδεικτικοί τομείς που ενισχύονται:

 • Αγροδιατροφής,
 • Τουρισμού – Πολιτισμού,
 • Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,
 • Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας,
 • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υβριδικών Τεχνολογιών,
 • Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού,
 • Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)» στην Περιφέρεια ΑΜΘ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020

Περίοδος υποβολής: από 18/2/2020 έως 30/4/2020

Η ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων».

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις 2017 & 2018.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 45% έως 55% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 60.000€ και δύναται να ανέλθει έως 800.000€

Ενδεικτικές δραστηριότητες που ενισχύονται:

 • Μεταποίηση
 • Τουριστικά πρακτορεία
 • Ιατρικές υπηρεσίες – διαγνωστικά κέντρα
 • Εκπαίδευση
 • Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
 • Επιστημονικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

“Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης”στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Περίοδος υποβολής: από 18/2/2020 έως 30/4/2020

Η ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ».

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις .

Περίοδος υποβολής

από 18/2/2020 έως 30/4/2020

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ και δύναται να ανέλθει έως 285.000€.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που ενισχύονται:

 • Μεταποίηση
 • Τουριστικά πρακτορεία
 • Ιατρικές υπηρεσίες – διαγνωστικά κέντρα
 • Εκπαίδευση
 • Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
 • Επιστημονικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού ΠΕΠ-Κεντρικής Μακεδονίας»

Παράταση υποβολών ως τις 04/10/2019

Η ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού».

Η πρόσκληση αφορά

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας:

 • Τουρισμός,
 • Αγροδιατροφικός Τομέας,
 • Δομικά υλικά,
 • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Τεχνολογίες Ενέργειας,
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος,
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Σε ποιους απευθύνεται

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά η αρχική επένδυση για ίδρυση νέας επιχείρησης ή η αρχική επένδυση υφιστάμενης επιχείρησης.

Περίοδος υποβολής

από 12/03/2019 έως 04/10/2019 (ώρα 15:00).

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 100.000€ έως 600.000€.

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1η Τροποποίηση)

«Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Η ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Η πρόσκληση αφορά

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές  επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Περίοδος υποβολής

από 04/06/2019 έως 05/07/2019

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 100% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 5.000€ έως 15.000€.

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Τροποποίηση της πρόσκλησης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών ΠΕΠ-Κεντρικής Μακεδονίας»

Η ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών».

Η πρόσκληση αφορά

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Σε ποιους απευθύνεται

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών.

Υφιστάμενες: Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης (22/2/2019) διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.

Περίοδος υποβολής 

από 12/03/2019 έως 05/08/2019

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% των του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 30.000€ έως 100.000€.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (22/2/2019) (Κανονισμός ΕΕ 651/2014).

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας ΠΕΠ-Ηπείρου»

Η ΕΥΔ Περιφέρειας Ηπείρου προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας».

Η πρόσκληση αφορά

Την  ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για:

 • Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
 • Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
 • Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται

Αφορά υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίηση προϊόντων πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα, υγεία – ευεξία.

Περίοδος υποβολής

από 21/11/2018 έως 28/2/2019 (ώρα 15:00)

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 60% των του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 80.000€ έως 330.000€.

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση »

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», η οποία αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
• στο λιανικό εμπόριο
• στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
• στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης
• στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της α) κατανάλωσης ενέργειας, β) χρήσης ΤΠΕ, γ)υγιεινής και ασφάλειας, δ) εφοδιαστικής αλυσίδας, και ε) πιστοποίησης συστημάτων

Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:

 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,
 • να διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ επένδυσης, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών αυτών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων,
 • να απασχολούν προσωπικό κατά την περίοδο του τελευταίου 12μήνου προ της υποβολής της αίτησης επιδότησης.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 50% των του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 10.000€ έως 150.000€.

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», η οποία αφορά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική υποδομή.

Η ενίσχυση παρέχεται σε Δήμους και στους οικείους Εμπορικούς Συλλόγους ή υπό προϋποθέσεις σε Δήμους και στα οικεία Επιμελητήρια.

Μέσω της υλοποίησης της Δράσης αυτής θα πρέπει να επιτευχθεί η αναβάθμιση της λειτουργικότητας και της αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και η οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής αυτής με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος ανέχεται έως 1.500.000 ευρώ για το Δήμο και έως 400.000 ευρώ για τον Εμπορικό Σύλλογο ή το Επιμελητήριο.

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ»

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της ενισχυόμενης δράσης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΑ» η οποία αφορά στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

Η ενίσχυση παρέχεται σε Υφιστάμενες ΜΜΕ οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις έως την 31-12-2017.
Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού (H/W), λογισμικού (S/w), υπηρεσιών αλλά και η πρόσληψη νέου προσωπικού.
Μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης θα πρέπει να επιτευχθεί η αναβάθμισης της ψηφιακής βαθμίδας στην οποία ανήκει κάθε επιχείρηση.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% του συνολικού προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμανθεί από 55.000€ έως 400.000€.

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΨΗΦΙΑΚΟ BHMA»

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της ενισχυόμενης δράσης «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» η οποία αφορά στην ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια.

Η ενίσχυση παρέχεται σε Υφιστάμενες ΜΜΕ οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις έως την 31-12-2017.
Μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνεται η προμήθεια εξοπλισμού (H/W), λογισμικού (S/w), υπηρεσιών αλλά και η πρόσληψη νέου προσωπικού.
Μέσω της υλοποίησης του προγράμματος ενίσχυσης θα πρέπει να επιτευχθεί η αναβάθμισης της ψηφιακής βαθμίδας στην οποία ανήκει κάθε επιχείρηση.

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% του συνολικού προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμανθεί από 5.000€ έως 50.000€.

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ»

Προκηρύχθηκε το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα το οποίο αφορά σε υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει 3 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και προτίθενται να εκσυγχρονίσουν και να αναβαθμίσουν ποιοτικά την παραγωγική τους διαδικασία αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους.
Η εν λόγω δράση απευθύνεται σε όλους στους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ (Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τουρισμό, ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά-Κατασκευές).

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% και η έναρξη υποβολών έχει καθοριστεί η 27-6-2018 και θα διαρκέσει μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων (150εκ € για το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας).

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΜΕΤΡΟ 16»

Την 24-5-2018 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 16.1-16.2 & 16.1-16.5.
Βασικός στόχος του Μέτρου 16 είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας, με στόχο την μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική διαδικασία, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των καινοτομιών προς όφελος της παραγωγικότητας και της εξυπηρέτησης των αναγκών της αγοράς του αγροτικού τομέα, του παραγωγού και του καταναλωτή και τη μείωση του κόστους παραγωγής στον αγροτικό τομέα και στον τομέα των τροφίμων.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να ανέλθει έως και στο 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

50% ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΈΩΣ 100.000€

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας