5η προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Δημοσιεύτηκε η 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Αφορά επενδυτικά σχέδια από 100.000€ και άνω.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και το 55% του συνολικού επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως 31 Ιουλίου 2021.

ΦΕΚ

7η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Δημοσιεύθηκε η 7η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

Αφορά επενδυτικά σχέδια από 100.000€ και άνω.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και το 55% του συνολικού επιλέξιμου κόστους επένδυσης.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως 31 Ιουλίου 2021.

ΦΕΚ

Δημοσίευση της πρόσκλησης της Δράσης: Επανεκκίνηση της Εστίασης

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, για τη στήριξη μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους, υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, με την προμήθεια πρώτων υλών απαραίτητων για τη λειτουργία τους.

Η ενίσχυση θα είναι υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019 και έως 100.000 ευρώ

Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί έως 31.12.2021.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 14/05/2021 και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση γίνεται με σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Ενημερωτικό Σημείωμα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΡΑΣΗΣ

Νέα δράση αναμένεται για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης

Νέα δράση αναμένεται για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Σκοπός της δράσης θα είναι η αγορά πρώτων υλών για τους πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Δικαιούχοι θα είναι  πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις Εστίασης, καθώς και επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης αναμένεται να είναι 100.000€ ανά ΑΦΜ.

Ενημερωτικό Σημείωμα
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Δημοσίευση της πρόσκλησης της Δράσης e-Λιανικό: Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που

 • έχουν ως κύρια Δραστηριότητα ή ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα το λιανεμπόριο,
 • διατηρούν φυσικό κατάστημα,
 • η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά, και
 • έχουν μείωση Κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% το 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019

Σημειώνεται ότι για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

Επιδοτούνται αιτήσεις με ελάχιστο, το ποσό των 1.500€ για αναβάθμιση υφιστάμενου ηλεκτρονικού καταστήματος και μέγιστο το ποσό των 5.000 για δημιουργία νέου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.

Διάρκεια υποβολών: από 22/02/2021 έως την 24/03/2021 ώρα 15:00

Ενημερωτικό Σημείωμα
Πρόσκληση

«Προδημοσίευση της Πρόσκλησης για την επιχορήγηση ΜΜΕ επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)»

Προδημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την επιχορήγηση ΜΜΕ επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
 • Δικαιούχοι της δράσης είναι οι Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, που έχουν ως κύρια Δραστηριότητα το λιανεμπόριο, διατηρούν φυσικό κατάστημα, η λειτουργία τους έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά και έχουν μείωση Κύκλου εργασιών τουλάχιστον 20% το 4ο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2019.
 • Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 5.000 ευρώ για κάθε επιχείρηση για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (Λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 18η Μαρτίου 2020.
 • Το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την υποβολή της αίτησης.
Η Δράση αναμένεται να προκηρυχθεί εντός του μηνός Ιανουαρίου 2021 και η περίοδος υποβολής θα ανακοινωθεί στην Πρόσκληση και θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες.
Ενημερωτικό Σημείωμα

4η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων»

Δημοσιεύθηκε η νέα προκήρυξη του καθεστώτος ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 η οποία αφορά Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και το 55% του συνολικού επιλέξιμου κόστους επένδυσης και αφορά σε επενδύσεις από 100.000€ και άνω.
Συγκεκριμένα, το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επενδυτικού σχεδίου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι 100.000€ , για τις μικρές 150.000€, για τις μεσαίες και τους συνεταιρισμούς 250.000€ και για τις μεγάλες 500.000 €.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως 31 Μαρτίου 2021.

ΦΕΚ

6η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Δημοσιεύθηκε η 6η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επενδυτικού σχεδίου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι 100.000€ , για τις μικρές 150.000€, για τις μεσαίες και τους συνεταιρισμούς 250.000€ και για τις μεγάλες 500.000 €.
Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως και το 55% του συνολικού επιλέξιμου κόστους επένδυσης.
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως 31 Μαρτίου 2021.

ΦΕΚ

4η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»

Δημοσιεύτηκε η 4η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού».
Απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.
Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος επενδυτικού σχεδίου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι 100.000€ , για τις μικρές 150.000€, για τις μεσαίες και τους συνεταιρισμούς 250.000€ και για τις μεγάλες 500.000 €.
Τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύονται με το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε και θα διαρκέσει έως 30 Σεπτεμβρίου 2021.

ΦΕΚ

«Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία»

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000,00€.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 02/10/2020 και έως τις 26/10/2020 και ώρα 15:00

Πρόσκληση 

Προδημοσιεύτηκαν τα Προγράμματα «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» για τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της Κρήτης και των Ιονίων Νήσων

Μετά την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώθηκαν νέες προδημοσιεύσεις για 3 επιπλέον περιφέρειες. Τα νέα προγράμματα αφορούν την «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 για τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της Κρήτης και των Ιονίων Νήσων. Παράλληλα, αναμένονται σύντομα να ανακοινωθούν αντίστοιχα προγράμματα και για άλλες περιφέρειες.

Πρόκειται όπως και στην περίπτωση της ΠΚΜ για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019. Τα καταβληθέντα κεφάλαια κίνησης που θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021 ανά πρόγραμμα έχουν εξής:

 • Για το πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης από 3.000 € και μέγιστο τα 40.000 €

            Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 13.10.20 και θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 30.10.2020

 • Για το πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από 4.000 € και μέγιστο τα 40.000 €

            Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 13.10.20 και θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 03.11.2020

 • Για το πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από 3.000 € και μέγιστο τα 30.000 €

            Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 08.10.20 και θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 31.10.2020

Νέα Ενίσχυση των Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία έως 50.000 ευρώ

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση «Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία».

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.
Επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό ίσο με το 50% των εξόδων του 2019.
Το όριο επιχορήγησης είναι από 5.000 € έως 50.000 €.
Η συνολική Δημόσια Χρηματοδότηση (Δ.Χ.) της πρόσκλησης, ανέρχεται σε 150.000.000€.

Πρόσκληση 
Αποτελέσματα

Δημοσίευση δυο νέων προκηρύξεων του Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»

Δημοσιεύτηκε η 3η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών 30 Οκτωβρίου 2020.

Παράλληλα δημοσιεύτηκε και η 5η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών 30 Οκτωβρίου 2020.

«Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων»

Ανακοινώθηκε η προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων– κατά προτεραιότητα -των οκτώ (8) τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Δυνητικοί Δικαιούχοι του προγράμματος είναι υφιστάμενες Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης:
i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
ii. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης
iii. έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Το ποσοστό της χρηματοδότησης καλύπτει το 50% έως το 65% των επιλέξιμων δαπανών και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000€ έως 200.000€.

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
3η Τροποποίηση

«Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων» στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Επιδότηση έως 70%  για έργα από 50.000€ έως 300.000€

Περίοδος υποβολής: από  12/12/2019 έως  31/03/2020

Ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών / επιχειρηματικών ιδεών για την βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή / και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης είναι τα ακόλουθα:

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση του εκσυγχρονισμού ή της επέκτασης υφισταμένων και νέων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας του παραγόμενου προϊόντος/υπηρεσίας και την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός: 20.000€ έως 300.000€

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 70%

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού έργου

Προϋπολογισμός Δράσης: 3.000.000€

Επιλεξιμότητα δαπανών: 05/12/2019

Περίοδος υποβολής επενδυτικών προτάσεων: από 12/12/2019 έως 31/03/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, οι οποίες θα λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α). Η υφιστάμενη επιχείρηση να διαθέτει εγκατάσταση στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων»  στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Επιδότηση έως 70%  για έργα από 20.000€ έως 300.000€

Περίοδος υποβολής: από  19/12/2019 έως  14/04/2020

Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ́ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού́ Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης είναι τα ακόλουθα:

Η Δράση αφορά στη δημιουργία νέων μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων που αξιοποιούν καινοτόμες ιδέες ή ερευνητικά αποτελέσματα.

Προϋπολογισμός: 20.000€ έως 300.000€

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 70%

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού έργου

Προϋπολογισμός Δράσης: 2.500.000€

Επιλεξιμότητα δαπανών: 19/12/2019

Περίοδος υποβολής επενδυτικών προτάσεων: από 19/12/2019 έως 14/04/2020

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, οι οποίες θα λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α), που θα εδρεύουν στην ΠΒΑ.

ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Ενίσχυση  πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για τον  εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)»

Επιδότηση 70%  για έργα έως 50.000€ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περίοδος υποβολής: από  17/03/2020 έως  24/07/2020

Η Δράση ενισχύει πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που  δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και  προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις  καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την  εξωστρέφειά τους.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης είναι τα ακόλουθα:

Προϋπολογισμός: 10.000€ έως 50.000€

Ποσοστό επιχορήγησης: 70%

Διάρκεια υλοποίησης: 12 μήνες από την ημερομηνία ένταξης του επενδυτικού έργου

Προϋπολογισμός Δράσης: 2.500.000€

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης και εδρεύουν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που ενισχύονται:

 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
 • Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
 • Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες δημιουργικού
 • Ψηφιακή Προβολή – Διαφήμιση
 • Συστήματα αυτοματισμού
ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας»

Ενίσχυση έως 80% στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Περίοδος υποβολής: από 30/04/2020 έως 31/07/2020

Η Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» ενισχύει έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην Έρευνα και Ανάπτυξη.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης είναι τα ακόλουθα:

Προϋπολογισμός: 20.000€ έως 400.000€.

Ποσοστό επιχορήγησης: έως 80%

Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες από την εγκριτική απόφαση.

Προϋπολογισμός Δράσης

6.000.000€

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι είτε μία Επιχείρηση, είτε μία Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους, είτε συμπράξεις Επιχειρήσεων με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων, είτε μία Επιχείρηση ή Ομάδα Επιχειρήσεων ανεξαρτήτων μεταξύ τους μέσω συνεργασίας (σύμβασης) με Οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που ενισχύονται:

 • Αγροδιατροφή
 • Δομικά υλικά
 • Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Τεχνολογίες ενέργειας
 • Τεχνολογίες περιβάλλοντος
 • Τεχνολογίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας
ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Καινοτομίας, Έρευνας και Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014 – 2020.

Περίοδος υποβολής: από 05/3/2020 έως 06/5/2020

Η ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων».

Η Δράση ενισχύει έργα ερευνητικής ανάπτυξης προϊόντων ή και υπηρεσιών, που έχουν προκύψει μετά και από τη διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης, μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων επιχειρήσεων, που επενδύουν στην Καινοτομία ή/και στην
Έρευνα και Ανάπτυξη.

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις 2017 & 2018.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 25% έως 80% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 50.000€ και δύναται να ανέλθει έως 250.000€

Ενδεικτικοί τομείς που ενισχύονται:

 • Αγροδιατροφής,
 • Τουρισμού – Πολιτισμού,
 • Υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και Καινοτόμων Υλικών,
 • Χημικών, Φαρμάκων και Υγείας,
 • Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Υβριδικών Τεχνολογιών,
 • Ηλεκτρονικού / Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού,
 • Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (ΤΠΕ)
ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3δ.5-6.1)» στην Περιφέρεια ΑΜΘ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020

Περίοδος υποβολής: από 18/2/2020 έως 30/4/2020

Η ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση για τον εκσυγχρονισμό-αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων».

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι Υφιστάμενες ΜΜΕ επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις 2017 & 2018.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται από 45% έως 55% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 60.000€ και δύναται να ανέλθει έως 800.000€

Ενδεικτικές δραστηριότητες που ενισχύονται:

 • Μεταποίηση
 • Τουριστικά πρακτορεία
 • Ιατρικές υπηρεσίες – διαγνωστικά κέντρα
 • Εκπαίδευση
 • Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
 • Επιστημονικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

“Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης”στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Περίοδος υποβολής: από 18/2/2020 έως 30/4/2020

Η ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης ».

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι αγροδιατροφής, τουρισμού – πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Δυνητικοί Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις .

Περίοδος υποβολής

από 18/2/2020 έως 30/4/2020

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται στο 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 20.000€ και δύναται να ανέλθει έως 285.000€.

Ενδεικτικές δραστηριότητες που ενισχύονται:

 • Μεταποίηση
 • Τουριστικά πρακτορεία
 • Ιατρικές υπηρεσίες – διαγνωστικά κέντρα
 • Εκπαίδευση
 • Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
 • Επιστημονικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΨΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού ΠΕΠ-Κεντρικής Μακεδονίας»

Παράταση υποβολών ως τις 04/10/2019

Η ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας προβαίνει στην έκδοση της Πρόσκλησης για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 με τίτλο «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού».

Η πρόσκληση αφορά

Σκοπός της Δράσης είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας:

 • Τουρισμός,
 • Αγροδιατροφικός Τομέας,
 • Δομικά υλικά,
 • Ένδυση – Κλωστοϋφαντουργία,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Τεχνολογίες Ενέργειας,
 • Τεχνολογίες Περιβάλλοντος,
 • Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα.