• Σχεδιασμός, διαχείριση, παρακολούθηση, υποστήριξη και ολοκλήρωση ιδιωτικών επενδύσεων μικρής, μεσαίας και μεγάλης τάξης

  • Υποστήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων στην προετοιμασία υπαγωγής των επενδυτικών τους σχεδίων σε εθνικά και ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (υποβολή προτάσεων), τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης, την ορθή διαχείριση και το κλείσιμό τους, σύμφωνα με τις διαχειριστικές και τις απαιτήσεις υλοποίησης κάθε προγράμματος, καθώς και του ευρύτερου εθνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

  • Σχεδιασμός, εγκατάσταση και παρακολούθηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, καθώς και υποστήριξη των επιχειρήσεων/ φορέων στη συνεχή συμμόρφωσή τους βάσει των απαιτήσεων των προτύπων

  • Δράσεις εταιρικής προβολής και διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών