Η εταιρεία planO2 Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014 με έδρα τη Θεσσαλονίκη και κύριο αντικείμενο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την υποστήριξη ιδιωτικών και δημόσιων έργων σε ένα πλήθος τομέων καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ποιότητα ζωής, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Η εταιρεία δημιουργήθηκε από μία ομάδα ανθρώπων με πολυετή και ταυτόχρονα πολυσύνθετη εμπειρία στο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την υποστήριξη και την επιτυχημένη ολοκλήρωση πληθώρας έργων ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων σε κρίσιμους τομείς όπως η οικονομία, η ανάπτυξη, η καινοτομία, η ποιότητα, η υγεία, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το περιβάλλον και η ενέργεια.

Επιδιώκουμε

 • να υποστηρίζουμε στρατηγικά και επιχειρησιακά τους πελάτες μας στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων και έργων
 • να παρέχουμε σύγχρονες και καινοτόμες υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στη στόχευση των πελατών, να ικανοποιούν τις ανάγκες τους, να βελτιώνουν τη θέση τους και να τους αναδεικνύουν στην κορυφή του κλάδου τους
 • να δημιουργούμε και να διατηρούμε σχέσεις ειλικρίνειας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
 • να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας οι οποίες θα επιφέρουν αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και διάρκειας, ωφέλιμα για τους πελάτες μας, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο
 • να αξιοποιούμε για λογαριασμό των πελατών μας τις δυνατότητες που εκπορεύονται από την Ελλάδα και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον
 • να παρέχουμε εξατομικευμένες έξυπνες υπηρεσίες μεταλλάσσοντας  το «business as usual»

Οραματιζόμαστε

 • τη δημιουργία και ανάπτυξη της εταιρείας μας ως μία νέα μορφή συνεργάτη επιχειρήσεων και οργανισμών, ο οποίος θα λειτουργεί πολλαπλασιαστικά στην απόδοση τους με άξονες την γνώση, την εμπειρία, την αποτελεσματικότητα, τη σοβαρότητα, το ήθος και την αξιοπιστία.
 • το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων ανάπτυξης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ωφέλιμα για τους πελάτες μας, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον

Η εταιρεία planO2 IKE θεωρεί υποχρέωση της να «επιχειρεί» υπεύθυνα, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και πίστη στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες για την ισότητα των ευκαιριών, την ισότητα των δύο φύλων και τη στήριξη της γυναίκας στην εργασία, την αειφόρο ανάπτυξη και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Και τούτο, το αποδεικνύει έμπρακτα στο πλαίσιο της καθημερινής της λειτουργίας

 • με την υποστήριξη πρώτα των δικών της ανθρώπων χωρίς διακρίσεις και την στήριξη των γυναικών συνεργατών της για την εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
 • με τη ελαχιστοποίηση της χρήσης μη ανακυκλώσιμων υλικών, των περιορισμό των εκτυπώσεων, την ανακύκλωση υλικών και την εξοικονόμηση ενέργειας με την υπεύθυνη χρήση του εξοπλισμού της
 • με την υποστήριξη δράσεων και φορέων κοινωνικού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα

Δέσμευση της εταιρείας planO2 IKE αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις δυνατότητες του πελάτη, με στόχο την επίτευξη της ικανοποίησης του, λειτουργώντας εντός του εθνικού και ευρωπαϊκού κανονιστικού-νομοθετικού πλαισίου.

Μέσα από την παροχή των υπηρεσιών της, η εταιρεία planO2 IKE στοχεύει στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας για κάθε πελάτη της, είτε αυτός προέρχεται από τον Δημόσιο είτε από τον Ιδιωτικό Τομέα.

Όσον αφορά τον Ιδιωτικό Τομέα κύρια στόχευση της εταιρείας η παροχή αξίας στον πελάτη, με εξειδικευμένες ανά, περίπτωση συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα της παραγωγικής του αλυσίδας. Για την επίτευξη του στόχου χρησιμοποιείται η γνώση και η εμπειρία των στελεχών της planO2 IKE σε συνδυασμό με χρηματοδοτικά εργαλεία που προέρχονται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, καθώς επίσης και ειδικές μεθοδολογίες, προσαρμοσμένες ανάλογα την στοχοθεσία του κάθε πελάτη.

Για τον Δημόσιο Τομέα βασικός στόχος είναι η υποστήριξη φορέων του Δημοσίου, καθώς και άλλων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέων (μη κυβερνητικές οργανώσεις, σωματεία) στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Η παραπάνω Πολιτική τεκμηριώνεται με τη λειτουργία και συνεχή βελτίωση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού Συστήματος Ποιότητας το οποίο είναι πάντοτε σύμφωνο με το πρότυπο ISO-9001/2008 και έχει ως πεδίο εφαρμογής:

Υπηρεσίες στρατηγικού, επιχειρηματικού σχεδιασμού και χρηματοοικονομικού συμβούλου. Υπηρεσίες διοίκησης, διαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου και αξιολόγησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και έργων εδαφικής συνεργασίας σε διασυνοριακό, διακρατικό και διαπεριφερειακό επίπεδο. Σχεδιασμός, οργάνωση και υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης, δημοσιότητας, προβολής, εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.