Στη δέσμη αυτή των υπηρεσιών περιλαμβάνονται οι συμβουλευτικές υπηρεσίες προς φορείς Δημοσίας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, μέσω των διαδικασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν σε:

  • Σχεδιασμό και υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε πληθώρα θεματικών τομέων

  • Τεχνική Υποστήριξη για το συντονισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την επιτυχή ολοκλήρωση και το κλείσιμο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και πράξεων, εθνικού, διασυνοριακού ή διακρατικού χαρακτήρα

  • Επιχειρησιακό Σχεδιασμό και εκπόνηση μελετών (ανάπτυξης, σκοπιμότητας, αποδοτικότητας, κόστους – οφέλους κ.λπ.)

  • Σχεδιασμό και Υλοποίηση Δράσεων Ενημέρωσης, Προβολής και Δημοσιότητας

  • Υπηρεσίες αξιολόγησης φορέων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων ή/και έργων