Η εταιρεία planO2 IKE διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία ώστε να διεκδικεί επιτυχώς και να υλοποιεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα σύνθετα έργα υψηλών απαιτήσεων για λογαριασμό φορέων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, είτε μόνη της, είτε συνεργαζόμενη κατά περίπτωση με αξιόπιστους και ικανούς εταίρους.

Η Ομάδα της εταιρείας planO2 IKE εξελίσσοντας συνεχώς τη γνώση της στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης, καθώς και σε ειδικά θέματα ευρωπαϊκού σχεδιασμού και τομεακών παρεμβάσεων, είναι σε θέση να αναλάβει και να ολοκληρώσει με επιτυχία έργα:

  • Συμβούλου Ανάπτυξης,  για τη σύλληψη, το σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών των παραπάνω φορέων

  • Τεχνικής Υποστήριξης, για το συντονισμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την επιτυχή ολοκλήρωση και το κλείσιμο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και πράξεων, εθνικού, διασυνοριακού ή διακρατικού χαρακτήρα

  • Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Μελετών (ανάπτυξης, σκοπιμότητας, αποδοτικότητας, κόστους – οφέλους κ.λπ.)

  • Ενημέρωσης, Προβολής και Δημοσιότητας, καθώς και ειδικών μορφών εκπαίδευσης (coaching, mentoring κ.α.)

  • Συμβούλου Αξιολόγησης φορέων, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων ή/και έργων

Ανάλογη υποστήριξη παρέχει επίσης, σε ένα μεγάλο μέρος μη κυβερνητικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών συλλόγων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ. στην Ελλάδα και διεθνώς.

Τέλος, η ίδια η εταιρεία αξιοποιεί ευκαιρίες σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και συμπράττοντας με φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, καθώς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετέχει ως τελικός δικαιούχος σε προσκλήσεις μεγάλων προγραμμάτων όπως το HORIZON 2020, το ERASMUS Plus κ.α.