Η εταιρική προβολή και επικοινωνία των πελατών της, των υπηρεσιών και των προϊόντων τους, καθώς και η πληροφόρηση και η δημοσιότητα στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων αποτελούν τις δύο βασικές δέσμες δράσεων που η εταιρεία planO2 IKE μπορεί στρατηγικά να σχεδιάσει, να υποστηρίξει και να υλοποιήσει με επάρκεια και αποτελεσματικότητα είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει στον τομέα αυτό ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

  • Κατάρτιση σχεδίων επικοινωνίας και δημοσιότητας (communication plans)

  • Σχεδιασμός, συντονισμός και υλοποίησης ολοκληρωμένων εκστρατειών ενημέρωσης, πληροφόρησης ή/ και διαφημιστικής προβολής

  • Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

  • Σχεδιασμός ενημερωτικού ή/ και διαφημιστικού υλικού σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή

  • Σχεδιασμός ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών πυλών πληροφόρησης καθώς και web ή/ και mobile εφαρμογών που στοχεύουν στη διαφήμιση, την προβολή και την ενημέρωση

  • Σχεδιασμός και οργάνωση δράσεων ενημέρωσης και προβολής: ημερίδες, συνέδρια, ενημερωτικές και θεματικές εκδηλώσεις, workshops κ.α.