Η εταιρεία planO2 IKE διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εξειδικευμένη γνώση και μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εγκατάσταση και εφαρμογή διεθνών προτύπων ποιότητας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, με έμφαση στα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, EMAS, HACCPSO 22000, BRC, IFS & ISO 17025. Αναλυτικότερα, στον τομέα της ποιότητας, η εταιρεία planO2 IKE παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στους πελάτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

  • Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης διάρθρωσης και λειτουργίας της επιχείρησης ή του οργανισμού (Διαγωνιστική Μελέτη), σε σχέση με το αντίστοιχο πρότυπο

  • Εντοπισμός και πρόταση αναγκαίων παρεμβάσεων/ προσαρμοσμένων λύσεων για τη συμμόρφωση της επιχείρησης ή του φορέα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε προτύπου βάσει του οποίου πρόκειται να πιστοποιηθεί

  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

  • Συγγραφή του Εγχειριδίου του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας, σε συνεργασία με τα βασικά στελέχη της επιχείρησης ή του φορέα, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τον τρόπο και τις καθιερωμένες διαδικασίες λειτουργίας του

  • Υποστήριξη των διαδικασιών Εφαρμογής και Πιστοποίησης του εκάστοτε Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας

  • Συνεχής παρακολούθηση και υποστήριξη της εφαρμογής Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

  • Διενέργεια Εσωτερικών Επιθεωρήσεων Ποιότητας

  • Παροχή τεχνικής – συμβουλευτικής υποστήριξης για την αναγνώριση των απαιτήσεων και της εξέλιξης των επιχειρήσεων/ φορέων σε θέματα ποιότητας και την προώθηση των αντίστοιχων εθνικών και Ευρωπαϊκών πολιτικών, διαδικασιών και προτύπων

  • Οργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών για την επιτυχημένη εγκατάσταση και τη συνεπή καθημερινή εφαρμογή διαδικασιών και εντύπων στο πλαίσιο συγκεκριμένων Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας, καθώς και σε εργαλεία και τεχνικές ελέγχου και βελτίωσης ποιότητας